Ex ATEX zaklampen

ATEX (Atmosphères Explosives)

EX ATEX handlampen en zaklampen

De ATEX-richtlijn bestaat uit twee onderdelen:

  • ATEX 114 (v.h. ATEX 95) van toepassing op fabrikanten van systemen en apparaten. (richtlijn 2014/34/EU)
  • ATEX 153 (v.h. ATEX 137) van toepassing op werkplekken waar personen werken in een potentieel explosieve omgeving. (richtlijn 1999/92/EG)

In Nederland is de ATEX 114 (v.h. ATEX 95) richtlijn geïmplementeerd in de vorm van een Algemene Maatregel van Bestuur ter uitvoering van de Wet op de gevaarlijke werktuigen (Besluit explosieveilig materieel). 
De ATEX 153 (v.h. ATEX 137) is opgenomen in de ARBO-wetgeving. Een en ander valt onder het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De Arbeidsinspectie is de toezichthoudende instantie.

De ATEX-richtlijn deelt materiaal in twee groepen in:
Groep I : voor gebruik in mijnen
Groep II: voor gebruik buiten mijnen 

Verder wordt er onderscheid gemaakt tussen explosiegevaarlijke zones en materialen voor gasexplosie en voor stofexplosie.
Voor gassen wordt uitgegaan van drie verschillende zones:
Zone 0 met bijna permanent explosiegevaar : categorie 1G
Zone 1 waar het explosiegevaar occasioneel is : categorie 2G
Zone 2 waar onder normale omstandigheden nooit explosiegevaar is : categorie 3G

Voor stofexplosie gaan we ook uit van drie zones:
Zone 20: onder normale omstandigheden continu stofexplosiegevaar: categorie 1D, min. IP6x
Zone 21: occasioneel stofexplosiegevaar : categorie 2D, min. IP6x
Zone 22: bij normale werking geen stofexplosiegevaar In deze zone wordt stof onderscheiden in:
elektrisch geleidend: : categorie 2D, min IP6x
niet-elektrisch geleidend : categorie 3D, min. IP5x

De voorgeschreven merktekens moeten op het product vermeld zijn.
Ook de temperatuurklasse moet op het apparaat staan (= maximale oppervlaktetemperatuur).
De temperatuur-aanduiding loopt van T1 (minder of gelijk aan 450ºC) tot T6 (minder of gelijk aan 85ºC). De keuze voor een lamp is dus ook afhankelijk van de zelfontbrandingstemperatuur van de stoffen die u kunt tegenkomen en van de omgevingstemperatuur (gejusteerd op 40ºC).