Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van verkoop en/of ({af)levering van zaken, of het verlenen van diensten aan en/of de betalingen (hierna: “de algemene voorwaarden”) zoals door SAFETY-LUX NEDERLAND B.V., gevestigd te Huizen hierna aan te duiden als “SAFETY-LUX”, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi,- Eem- & Vechtstreek op 7 juni 2010.

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op (de totstandkoming van) alle in artikel 2 onder c bedoelde overeenkomsten.
Deze algemene voorwaarden zijn slechts dan niet van toepassing indien en voorzover daarvan door SAFETY-LUX uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
Voorzover derden met wie SAFETY-LUX de in artikel c onder c bedoelde overeenkomst sluit zelf algemene voorwaarden hanteert en die algemene voorwaarden in strijd komen met deze algemene voorwaarden, zullen de algemene voorwaarden van SAFETY-LUX prevaleren en die algemene voorwaarden van de betrokken derde niet van toepassing zijn, tenzij en voorzover die algemene voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door SAFETY-LUX zijn bevestigd en aanvaard. SAFETY-LUX behoeft mitsdien de algemene voorwaarden van derden niet telkens weer uit te sluiten of anderszins te weerspreken.
De algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse taal opgesteld. Vertalingen kunnen op verzoek en op kosten van de koper door SAFETY-LUX worden verzorgd en toegestuurd. SAFETY-LUX aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de alsdan te leveren vertaling. De Nederlandse versie van de voorwaarden zal in alle gevallen bindend zijn.

 

Definities / omschrijving
SAFETY-LUX: de besloten vennootschap SAFETY-LUX NEDERLAND B.V., die op grond van een overeenkomst als bedoeld onder lid c optreedt als verkoper en/of leverancier van zaken en/of diensten.
Koper: een natuurlijke- of rechtspersoon die op grond van een overeenkomst als bedoeld onder lid c optreedt als koper en/of wederverkoper en/of afnemer van door SAFETY-LUX verkochte/geleverde zaken en/of diensten.
Overeenkomst: een rechtens afdwingbare verbintenis – met alle daarmee samenhangede of daaruit voortvloeiende overeenkomsten – tot verkoop en/of (af-)levering van zaken en/of verleningen van diensten, waarbij SAFETY-LUX als verkoper en/of leverancier optreedt, daaronder begrepen alle daarmee samenhangende (af-)leveringen, werkzaamheden en dergelijke, een en ander opgevat in de ruimste zin van het woord.
Zaken: door SAFETY-LUX te leveren producten en/of diensten die onderwerp vormen van een tussen koper en SAFETY-LUX tot stand gekomen overeenkomst.
Prijs: een op grond van een overeenkomst door de koper verschuldigde tegenprestatie.

 

Onderwerp van de overeenkomst
Met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 wordt het onderwerp van een schriftelijk tot stand gekomen overeenkomst omschreven in een desbetreffende door SAFETY-LUX opgestelde aanbieding, aanvaarding en/of een daarmee samenhangend document. Indien een overeenkomst mondeling tot stand komt wordt het onderwerp van de overeenkomst door SAFETY-LUX in een orderbevestiging omschreven en bevestigd dan wel in de met overeenkomst verbandhoudende factuur bevestigd.
Behoudens tegenbewijs geld deze omschrijving als volkomen bewijs tenzij de koper binnen vier werkdagen na verzending van de orderbevestiging door middel van een daartoe strekkend schrijven aan SAFETY-LUX terecht bezwaar maakt tegen deze omschrijving.
SAFETY-LUX behoudt zich het recht voor om in het onderwerp van de overeenkomst voor het desbetreffende onderwerp van de overeenkomst niet-essentiële wijzigingen aan te brengen.

 

Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst
Alle aanbiedingen van SAFETY-LUX, op welke wijze dan ook geuit, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
Alle bij de aanbieding verstrekte gegevens en tekeningen zoals ondermeer maten, gewicht, vermogens en hoeveelheden zijn zo nauwkeurig mogelijk. De opgaven zijn slechts bindend voorzover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.
Gegevens, vermeld in geschriften en/of op de website van of vanwege SAFETY-LUX, kunnen zonder kennisgeving ten alle tijden door SAFETY-LUX worden gewijzigd zonder dat SAFETY-LUX daaraan op enigerlei wijze gebonden is.
Een overeenkomt tot stand na bevestig door SAFETY-LUX van de aanvaarding door koper van de aanbieding van SAFETY-LUX of door uitvoering door SAFETY-LUX van de door koper aan SAFETY-LUX gezonden opdracht/bestelling. In elk geval volgt uit het opstellen en versturen door SAFETY-LUX van een desbetreffende factuur dat een overeenkomst tussen haar en koper tot stand gekomen is.

 

Prijs en gegoedheid koper
De prijzen in de prijslijsten van SAFETY-LUX zijn vrijblijvend en niet bindend en exclusief BTW.
Op elke overeenkomst is automatisch de ontbindende voorwaarde van toepassing, dat SAFETY-LUX de overeenkomst eenzijdig en buitenrechtelijk zonder dat een aanzegging hiertoe zal zijn vereist, kan ontbinden en/of dat zij haar verplichting tot levering kan opschorten indien haar niet genoegzaam zal blijken dat koper over voldoende financiële middelen beschikt om aan zijn verplichting jegens SAFETY-LUX te voldoen (zulks uitsluitend ter beoordeling van SAFETY-LUX).
De op de factuur van SAFETY-LUX vermelde prijs wordt geacht de tussen partijen overeengekomen prijs te zijn voor de geleverde zaken.

 

Levering / reclames
Opgave van leveringstermijn geschiedt altijd de benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij de opgave van een leveringstermijn wordt er in principe van uitgegaan dat er geen beletselen zijn die verhinderen of zorgen voor vertraging om de zaken tijdig te leveren. SAFETY-LUX is ten aanzien van de leveringstermijn afhankelijk van de toelevering van producten. De levertijd gaat in nadat de overeenkomst is gesloten en alle voor de uitvoering van de verkoop noodzakelijke gegevens in bezit van SAFETY-LUX zijn.
Overschrijding van de levertijd verplicht SAFETY-LUX niet tot enige vergoeding. De koper heeft bij beperkte (niet excessieve_ levertijdoverschrijding geen recht de overeenkomst te ontbinden, annuleren c.q. afname te weigeren. Bij excessieve overschrijding van de levertijd zullen partijen in nader overleg met elkaar treden alvorens koper kan besluiten van zijn rechten gebruik te maken.
Op SAFETY-LUX rust pas een verplichting tot vergoeding van schade ten gevolge van een gebrek aan de levering indien en voorzover SAFETY-LUX na door de koper te zijn gesommeerd, verwijtbaar in gebreke blijft om alsnog binnen een redelijke termijn van tenminste drie weken de betreffende of vervangende zaken te leveren, tenzij er sprake is van overmacht conform het bepaalde in artikel 13.
SAFETY-LUX is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties) en deze deelleveranties kunnen door SAFETY-LUX afzonderlijk worden gefactureerd. In dat geval is kopen dan verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 “Betaling” van de voorwaarden.
Het gaat SAFETY-LUX ten allen tijde vrij om voorafgaand aan het uitvoeren van een (deel)levering van de koper een (al dan niet gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen. Indien SAFETY-LUX van dir echt gebruik wil maken zal dat voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst aan kopen worden meegedeeld.
Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen wordt de levering van zaken binnen de BENELUX met een factuurwaarde vanaf € 350,00 (netto) excl. BTW geacht franco te geschieden, buiten de BENELUX wordt uitsluitend geleverd tegen betaling van de vervoerskosten. Ten aanzien van alle leveringen met een factuurwaarde lager dan € 350,00 (netto) excl. BTW komen den vervoerskosten voor rekening van koper.
Bij leveringen binnen de Benelux met een waarde tot een bedrag van € 45,00 (netto) excl. BTW is koper een bedrag van € 4,50 aan administratiekosten verschuldigd. Bij levering aan overige landen met een waarde tot € 125,00 (netto) excl. BTW is koper een bedrag van € 12,50 aan administratiekosten verschuldigd.
De koper is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van SAFETY-LUX dat de goederen ter beschikking van de koper staan.
Indien sprake is van onvolkomenheden aan en/of beschadigingen van de geleverde zaken en/of de verpakking en deze bij aflevering kenbaar zijn of althans waarneembaar, dient dit door koper onmiddellijk op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te worden vermeld, onverminderd de plicht van koper om uiterlijk op de derde werkdag na levering SAFETY-LUX hiervan schriftelijk te informeren, bij gebreke waarvan koper geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben aanvaard en goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.
Ten aanzien van zaken die de koper geheel of ten dele heeft bewerkt, verwerkt of doorgeleverd, vervalt elk recht op reclame.
Indien blijkt dat de geleverde zaken zijn beschadigd en/of zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden en koper conform lid i heeft gehandeld, dient koper alle maatregelen te nemen ter beperking van verdere schade.
Reclames over facturen dienen binnen acht dagen schriftelijk te worden ingediend bij SAFETY-LUX. Nadien geldt dat de factuur door koper aanvaard en goedgekeurd is.
Reclames geven koper niet her recht zijn betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten. In geval van sprake is onvolkomenheden aan en/of beschadigingen van de geleverde zaken worden reclames pas in behandeling genomen indien en voorzover de koper de gehele prijs zal hebben voldaan.

 

Verwijderingsbijdrage STIBAT / BEA
Stichting Batterijen (hierna: “STIBAT”) is de organisatie die de inzamelingsactiviteiten voor lege (gebruikte) batterijen in Nederland coördineert. SAFETY-LUX is bij STIBAT aangesloten en dit betekent dat indien koper van of via SAFETY-LUX batterijen koopt. SAFETY-LUX een verwijderingsbijdrage in rekening zal brengen aan koper, welke bijdrage wordt afgedragen aan STIBAT. Koper kan daardoor aan het eind van de levensduur van de batterij deze kostenloos inleveren bij een depot voor chemisch afval.
Als gevolg van Besluit Beheer Elektrische en Elektronische Apparatuur (“BEA”) dient koper na hiervoor te zijn gefactureerd aan SAFETY-LUX in voorkomende een verwijderingsbijdrage te betalen.

 

Verzending en overgang risico
Koper draagt het risico met betrekking tot de door hem gekochte zaken vanaf het moment dat de zaken zijn geleverd, althans te zijner beschikking gesteld. Het risico gaat over op de koper zodra de zaken het magazijn van SAFETY-LUX verlaten hebben, dan wel zodra de koper de beschikking heeft of krijgt over de zaken.
Het bepaalde in dit artikel geldt ongeacht hetgeen tussen partijen is overeengekomen omtrent de kosten van vervoer en verzekering en ongeacht door wie de vervoerder is ingeschakeld. Ook indien SAFETY-LUX zaken van koper onder zich heeft (bijvoorbeeld in verband met opslag of reparatie), blijft het risico voor die zaken bij koper.
Indien en voorzover zaken vanwege ontbinding/beëindiging van de overeenkomst door koper teruggeleverd worden aan SAFETY-LUX, blijft het risico voor die zaken bij koper totdat die zaken naar behoren en in goede staat bij SAFETY-LUX zullen zijn afgeleverd.
Schades die zijn ontstaan tijdens het transport van het magazijn van SAFETY-LUX naar de opgegeven bestemming van koper vallen niet onder de aansprakelijkheid van SAFETY-LUX. Ook niet in die gevallen waarbij SAFETY-LUX t.b.v. de koper dit transport georganiseerd heeft of uit eigener beweging door een vervoerder heeft laten uitvoeren
Voor de goederen die niet eigendom van SAFETY-LUX zijn en die om wat voor reden dan ook onder SAFETY-LUX berusten aanvaardt SAFETY-LUX geen enkele aansprakelijkheid.
Voor transport over grote afstanden kan SAFETY-LUX haar producten op verzoek van de koper in een zwaardere kwaliteit verpakking leveren; de z.g. exportverpakking. Hiervoor zal met de koper een meerprijs worden afgesproken die schriftelijk zal worden vastgelegd. Deze wijze van verpakking verandert echter geenszins de risico- en aansprakelijkheidsbepalingen zoals deze in deze voorwaarden omschreven zijn.
Indien de levering vertraagd wordt door oorzaken die aan de koper toegeschreven kunnen worden zal koper aansprakelijk zijn voor de mogelijk hieruit voortvloeiende kosten

 

9. Montage en bedrijfstelling
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt de montage en/of in bedrijfstelling van de verkochte zaken niet door SAFETY-LUX verricht.

 

Betaling
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling door koper uiterlijk te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum (de betaaldatum), zonder enige korting
De op grond van een factuur door SAFETY-LUX verschuldigde BTW is direct opeisbaar. Deelbetalingen door koper worden allereerst verrekend met de verschuldigde BTW.
Bij overschrijding van de termijn is koper vanaf de aangegeven of nader overeengekomen betaaldatum 1,5% vertragingsrente per maand (een deel van een maand geldt als een gehele maand) verschuldigd over de prijs en/of het niet betaalde deel ervan, zonder dat hiervoor een voorafgaande ingebrekestelling vereist is.
Het door koper verschuldigde bedrag is terstond en zonder enige ingebrekestelling opeisbaar indien koper surséance van betaling aanvraagt, failliet verklaard wordt of onder curatele wordt gesteld, komt te overlijden, er beslag onder de koper wordt gelegd, ingeval de koper overgaat tot liquidatie dan wel vervreemding (in welke vorm dan ook) van zijn onderneming en in alle gevallen dat koper in gebreke is met de correcte nakoming van zijn verplichtgingen jegens SAFETY-LUX. Tevens komen in die gevallen alle eventueel verleende betalingskortingen te vervallen.
De overeengekomen betalingstermijn is een fatale termijn. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn zal koper van rechtswege in verzuim zijn (zonder dat verdere ingebrekestelling zal vereist).
In deze algemene voorwaarden geldt dat een gedeelte van een maand wordt gerekend tot een gehele maand.

 

Eigendomsvoorbehoud
Zolang de betreffende factuur van een geleverde zaak niet volledig door koper is betaald, behoudt SAFETY-LUX het volledige eigendom van de zaak. Voornoemd eigendomsvoorbehoud geldt ook:
ter zake van de door SAFETY-LUX aan de koper krachtens overeenkomst nog te leveren zaken
ter zake van zaken waarvoor SAFETY-LUX op grond van zodanige overeenkomst ten behoeve van koper werkzaamheden verricht of nog zal verrichten.
Indien koper enige verplichting jegens SAFETY-LUX niet nakomt of indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard of op de zaken onder hem beslag wordt gelegd, heeft SAFETY-LUX het recht om de geleverde zaken onmiddellijk – zonder sommatie of ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst – terug te vorderen; voorzover nodig wordt koper geacht daartoe zijn uitdrukkelijke volmacht aan SAFETY-LUX te hebben gegeven bij het aangaan van de overeenkomst.
Zolang op de door koper van SAFETY-LUX gekochte zaken nog een eigendomsvoorbehoud van SAFETY-LUX rust in het koper niet toegestaan die zaken te belenen of in onderpand te geven of anderszins te bezwaren met (zekerheids)rechten ten behoeve van derden, evenmin is het koper toegestaan deze zaken alsdan in eigendom over te dragen of anderszins te vervreemden.
Koper is verplicht SAFETY-LUX onmiddellijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden aanspraak doen gelden op zaken waarop nog een eigendomsvoorbehoud van SAFETY-LUX rust.
Alle in verband met het uitoefenen door SAFETY-LUX van haar rechten te maken kosten komen voor rekening van koper.

 

Garanties
SAFETY-LUX garandeert dat de zaken overeenkomstig de specificaties worden geleverd, voldoen aan de eisen van normaal gebruik en voldoen aan de in Nederland geldende wettelijke vereisten en normering. Voor de door SAFETY-LUX verkochte en geleverde zaken die een fabrieks-, resp. importeurs- of groothandelsgarantie hebben, geeft SAFETY-LUX geen garantie af en gelden slechts de door deze leveranciers gehanteerde garantiebepalingen. Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen, geeft SAFETY-LUX een garantie van 12 maanden ingaande op de dag van levering, op door haar geleverde zaken indien en voorzover deze zaken verantwoord en/of professioneel en/of vakkundig en met in achtneming van de gebruiksvoorwaarden worden gebruikt. De garantie vervalt indien de zaken door koper of diens afnemer (hierna: “derde”) in strijd met de gebruiksaanwijzing en/of versterkte informatie worden gebruikt, of indien de zaken door koper of die derde voor een ander doel worden gebruikt dan waarvoor zij bestemd zijn, of indien koper en of die derde fouten maakt bij het gebruik van de zaken.
De garantie beperkt zich evenwel tot vervanging of reparatie van onderdelen die defect zijn geraakt als gevolg van fabrieksfouten. Ook op de onder deze garantie nieuw te leveren onderdelen geldt een garantie van 12 maanden vanaf de dag van levering. Indien de garantieregeling van toepassing is, komen de kosten van de nieuwe onderdelen en de eventuele reparatiekosten voor rekening van SAFETY-LUX. De kosten van transport komen voor rekening van koper, koper dient de kapotte/ vervangen onderdelen op zijn kosten aan SF ter inspectie te retourneren.
De garantie op de vervangende onderdelen vervalt, indien blijkt dat er sprake is (geweest) van onvakkundig montage/reparatie door de koper en/of een door hem ingeschakelde derde.
De garantie vervalt eveneens, indien door de koper en/of door hem ingeschakelde derde onvakkundige werkzaamheden c.q. wijzigingen aan het geleverde zijn of worden uitgevoerd.
Indien koper meent dat het geleverde niet in overeenstemming is met hetgeen hij heeft gekocht, dient hij op straffe van verlies van zijn aanspraken, SAFETY-LUX hiervan onmiddellijk, althans binnen drie dagen na levering, schriftelijk in kennis te stellen. Koper dient SAFETY-LUX vervolgens in de gelegenheid te stellen de klacht te onderzoeken. Indien koper en SAFETY-LUX over de klacht van mening verschillen kan SAFETY-LUX zonodig een expert aanwijzen om de klacht verder te onderzoeken en daarover een uitspraak te doen. De kosten van de expert komen voor rekening van de partij die in het ongelijk gesteld wordt.

 

Overmacht
In geval van overmacht als bedoeld is sub b van dit artikel wordt nakoming van de verplichtingen van SAFETY-LUX van rechtswege opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Van het intreden van deze overmachttoestand zal SAFETY-LUX koper schriftelijk mededeling doen. Indien deze overmachttoestand langer dan drie maanden heeft geduurd te rekenen vanaf het tijdstip van de schriftelijke mededeling, is SAFETY-LUX gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, dan wel de levering van de zaken die in die drie maanden geleverd hadden moeten worden geheel of gedeeltelijk te annuleren. Noch in geval van overmacht, noch in geval van ontbinding of annulering als hiervoor bedoeld heeft de koper aanspraak of schadevergoeding. Koper zal indien de hiervoor bedoelde termijn van drie maanden is verstreken zonder dat SAFETY-LUX zich over een ontbinding of annulering heeft uitgelaten, van SAFETY-LUX kunnen vorderen een zodanige uitspraak te doen.
In het kader van deze voorwaarden wordt onder overmacht ondermeer verstaan: elke niet aan SAFETY-LUX’s verplichting(en) geheel of gedeeltelijk verhinderd wordt of op grond waarvan de nakoming redelijkerwijs niet kan worden gevergd (hieronder ondermeer begrepen brand en diefstal).
Indien zich de volgende omstandigheden voordoen: oorlog, oorlogsdreiging, mobilisatie, oproer, ernstige weersomstandigheden stremmingen van vervoerswegen te land of te water, gebrek aan passende vervoersmiddelen, moeilijkheden of stagnatie in de productie van een bedrijf waarvan SAFETY-LUX onderdelen en/of productiemiddelen betrekt, werkstaking en/of uitsluiting en beperkende overheidsmaatregelen, blokkade/bezetting is SAFETY-LUX niet tot nakoming van haar verplichtingen gehouden onverminderd de bevoegdheden die SAFETY-LUX kan ontlenen aan het bepaalde in sub a van dit artikel dat bij het zich vooroden van de vermelde omstandigheden eveneens van toepassing is.

 

Aansprakelijkheid algemeen
SAFETY-LUX aanvaardt ten aanzien van de door haar geleverde zaken geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik daarvan. Op kopers en gebruikers rust de plicht zich voorafgaand aan het gebruik van de door SAFETY-LUX geleverde zaken te vergewissen van de mogelijke gevolgen en risico’s die aan onoordeelkundig en onverantwoord gebruik van die zaken verbonden kunnen zijn. Indien kopers deze producten verkopen en/of in gebruik geven aan derden geldt dat koper die derde gebruiker hieromtrent vooraf dient te informeren. Koper vrijwaart SAFETY-LUX voor aanspraken van derden voor nadelige gevolgen en risico’s die die derde gebruiker als gevolg van het gebruik van de door SAFETY-LUX geleverde zaken zal ondervinden. SAFETY-LUX sluit elke aansprakelijkheid voor onvakkundig, onoordeelkundig en onverantwoord gebruik uit, alsmede ten aanzien van gebruik in strijd met de voorschriften en de gebruiksaanwijzing.
SAFETY-LUX’s aansprakelijkheid is beperkt tot het maximum zoals bepaald in haar aansprakelijkheidsverzekering en zal in elk geval het orderbedrag niet te boven gaan.
De aansprakelijkheid van SAFETY-LUX voor aan derden geleverde zaken gaat in elke geval niet verder dan de aansprakelijkheid die de leverancier van die derde heeft ten aanzien van die derde.

 

Productaansprakelijkheid in het bijzonder
Ter voorkoming van onjuist- en/of onzorgvuldig gebruik van de door SAFETY-LUX geleverde zaken zijn de kopers die beroeps- of bedrijfsmatig handelen en die SAFETY-LUX’s producten (door)verkopen, verhuren, leasen, etc. gehouden hun respectieve wederpartijen een goede en duidelijke productomschrijving en gebruikershandleiding ter beschikking te stellen en hen voorafgaand aan het gebruik vakkundig te informeren en te instrueren.
Koper zijn verplicht zich tegen mogelijke productaansprakelijkheid te verzeker.
Ingeval SAFETY-LUX aansprakelijk is gesteld en gehouden is schade te vergoeden terwijl sprake is van schade die het gevolg is van het niet naleven door koper of diens opvolgers van de verplichting voortvloeiende uit lid a, dan wel vanwege onjuist en/of onzorgvuldig gebruik zoals bedoeld in lid a, dan wel van verwijtbaar handelen van koper of diens opvolgers, zijn die kopers of hun opvolgers hoofdelijk jegens SAFETY-LUX voor die schade aansprakelijk en komt SAFETY-LUX het recht toe om de door haar betaalde schade, alsmede de door haar geleden (gevolg)schade, kosten en interessen op koper en/of diens opvolgers te verhalen.

 

Toepasselijk recht of forum keuze
Op alle overeenkomsten met SAFETY-LUX is het Nederlands recht van toepassing, dit geldt ook voor export gerelateerde overeenkomsten.
Alle geschillen voortvloeiend uit of verbandhoudend met de (uitvoering van) overeenkomsten met SAFETY-LUX zullen met uitsluiting van enig ander forum worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.
Bij niet nakoming van zijn verplichtingen is koper, naast onder artikel 10 genoemde rente en de onder artikel 11 sub e bedoelde kosten, verplicht tevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden, die SAFETY-LUX voor de nakoming door koper van zijn verplichtingen moet maken. Onder buitengerechtelijke kosten zijn begrepen alle kosten van sommatie en ingebrekestelling, alsmede de verschotten en honoraria van degene die door SAFETY-LUX met de vordering tot nakoming belast is. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het totale bedrag dat door koper aan SAFETY-LUX verschuldigd is, met een minimum van € 250,00 per geval. Indien faillissement van de koper wordt aangevraagd is koper eveneens de kosten van faillissementsaanvrage verschuldigd. In het geval van overeengekomen vooruitbetaling zijn de artikel 10 en 11 van overeenkomstige toepassing.

 

Wijzigingsbeding
SAFETY-LUX behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. De alsdan gewijzigde voorwaarden worden nadat zij van kracht zijn geworden geacht integraal en zonodig met terugwerkende kracht op alle bestaande en volgende overeenkomsten van toepassing te zijn. SAFETY-LUX zal koper zo spoedig mogelijk van de gewijzigde voorwaarden op de hoogte brengen,

 

Bij dispunten over de inhoud of uitleg van deze algemene voorwaarden zijn alleen de Nederlandstalige algemene voorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- & Vechtstreek rechtsgeldig.

 

mei 2010
SAFETY-LUX NEDERLAND B.V.

preloader