Niets van deze website mag worden overgenomen voor commercieel gebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Safety-Lux B.V.

 

Deze website is met de meeste zorgvuldigheid samengesteld.
Aan eventuele fouten of vergissingen kunnen geen rechten worden ontleend.

 

GEBRUIKSVOORWAARDEN: (TERMS OF USE)

 

Op uw toegang tot en het gebruik van deze website zijn de hieronder vermelde gebruiksvoorwaarden (hierna te noemen: ‘de gebruiksvoorwaarden’) van Safety-Lux b.v. (hierna te noemen “Safety-Lux”) en alle relevante wetgeving van toepassing. Door de site te bezoeken en tegebruiken/te bekijken, accepteert u de gebruiksvoorwaarden zonder enige beperking of enig voorbehoud. Indien u deze voorwaarden NIET accepteert, dient u deze website NIET wederom verder te gebruiken/NIET verder te bekijken.

 

Indien u niet instemt met enige additionele specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op bijzondere delen (zoals hierna verder gedefinieerd) of met betrekking tot bepaalde transacties die via deze website tot stand zijn gekomen, dan dient u dat deel van de website die die inhoud heeft of via welke zulke transacties tot stand zouden kunnen komen NIET te gebruiken en u dient die inhoud te gebruiken of zulke transacties niet plaats te laten vinden.

 

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door Safety-Lux worden gewijzigd.

 

De gewijzigde gebruiksvoorwaarden zullen van kracht worden op het moment dat ze op de website worden geplaatst.

 

Het is dientengevolge aan te raden de voorwaarden zoals gepubliceerd op de website regelmatig te raadplegen om er zeker van te zijn dat u kennis hebt van alle gebruiksvoorwaarden van de website die op dat moment van kracht zijn.

 

In elk geval behoudt Safety-Lux zich het recht voor om wijzigingen en updates met betrekking tot de inhoud van de website of het ‘format’ daarvan te allen tijde te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

 

Safety-Lux behoudt zich het recht voor om de toegang tot de website om wat voor reden dan ook en naar haar eigen inzicht te beëindigen, dan wel te beperken.

 

Hoewel zorgvuldigheid is betracht om er zeker van te zijn dat de informatie op deze website correct en up-to-date is, aanvaardt Safety-Lux geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de website.

 

Alle informatie zoals op deze website staat vermeld wordt gegeven ‘zoals het is’ en ‘zoals beschikbaar is’.

 

Safety-Lux sluit hierbij elke garantie in welke vorm dan ook, expliciet of impliciet, inclusief en zonder beperking van garanties met betrekking tot de verkoopbaarheid, de geschiktheid voor een bijzondere toepassing, of met betrekking tot de werking van deze website of de inhoud daarvan uit.

 

Safety-Lux aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid en geeft geen garanties met betrekking tot de veiligheid van deze website.

 

De gebruiker/bezoeker van de website aanvaardt hierbij dat elke informatie die via het raadplegen van deze website door hem wordt gezonden kan worden onderschept door derden.

 

Safety-Lux garandeert niet dat de website of de surfers die deze website toegankelijk maken of de elektronische communicaties welke door Safety-Lux worden gezonden vrij zijn van virussen of van enig ander schade toebrengend onderdeel en aanvaardt daarvoor ook geen enkele aansprakelijkheid.

 

In elk geval aanvaardt Safety-Lux geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe dan wel indirecte schade dan wel gevolgschade (daaronder begrepen en zonder beperkingen, schade voor verlies aan omzet, contractschade, gederfde inkomsten, data, informatie of het onderbreken of staken van de bedrijfsvoering) als gevolg van of voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van of juist de onmogelijkheid tot gebruik van deze website of de inhoud ervan, zelfs als Safety-Lux zou zijn geïnformeerd over de mogelijkheden van zulke schade.

 

Mogelijke juridische vorderingen tegen Safety-Lux in verband met het gebruik van deze website dienen schriftelijk binnen 2 maanden nadat de reden voor de juridische vordering is ontstaan aan Safety-Lux ter kennis worden gebracht.

 

Deze website zou kunnen voorzien in links naar andere websites die niet onder de controle van Safety-Lux vallen.

 

Safety-Lux zal in geen enkel geval verantwoordelijk zijn voor de inhoud van zulke andere websites en sluit elke aansprakelijkheid van dergelijke websites uit.

 

In geval deze links op de website van Safety-Lux voorkomen zijn deze links slechts bedoeld als service voor de gebruiker van deze website en de opname van een dergelijke link naar een website betekent geenszins dat de inhoud van die website door Safety-Lux wordt ondersteund.

 

Auteursrecht en alle andere (intellectuele) eigendomsrechten betreffende de website (daaronder begrepen maar niet beperkt tot de software, het geluid, de beelden, de tekst en de foto’s) berust bij Safety-Lux B.V. Safety-Lux behoudt zich, voor wat betreft de rechten met betrekking tot de inhoud van haar website die hier niet expliciet genoemd zijn, alle rechten voor.

 

Tenzij anders in deze voorwaarden expliciet wordt vermeld, is het de gebruiker/bezoeker van deze website slechts toegestaan de inhoud daarvan te reproduceren, dan wel te distribueren in zijn oorspronkelijke vorm, dan wel delen uit deze website voor eigen gebruik aan te wenden, dan wel productinformatie van de website van Safety-Lux te kopiëren, te distribueren, dan wel anderszins zelf te gebruiken na schriftelijk daartoe verkregen toestemming van Safety-Lux.

 

Safety-Lux aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongeautoriseerd gebruik van de inhoud van haar website, daaronder begrepen maar niet limitatief, distributie, reproductie, aanpassing, tentoonspreiding dan wel doorzending van de gehele dan wel delen van de inhoud van de website zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Safety-Lux.

 

Alle auteursrechten en andere eigendomsrechten met betrekking tot deze website zullen ook betrekking hebben op reproducties van de inhoud daarvan.

 

Alle goederen dan wel informatie welke in verband met of via deze website aan Safety-Lux worden gezonden door gebruiker/bezoeker ( aan te duiden als “gebruikerszaken”) zullen door Safety-Lux worden behandeld als zijnde niet confidentieel en zaken waarop geen eigendomsrecht bestaat en zullen na ontvangst door Safety-Lux het onmiddellijke eigendom worden van Safety-Lux.

 

Safety-Lux mag deze gebruikerszaken gebruiken op een wijze zoals zij meent dat juist, nuttig of wenselijk is overal in de wereld zonder verplichting tot enige vergoeding en zonder enige andere verplichting dan wel zonder dat daaruit enige intellectuele eigendomsrechten en/of andere eigendomsrechten in verband daarmee of rechtstreeks voortvloeiend uit de gebruikerszaken voor derden zullen kunnen voortvloeien.

 

De website kan verwijzingen naar specifieke producten en/of diensten bevatten die wellicht niet direct beschikbaar zijn in bepaalde landen.

 

Geen enkele verwijzing naar zulke producten of diensten behelst en/of garandeert dat zulke producten en/of diensten ooit in enig land beschikbaar zouden moeten komen.

 

Indien daarover vragen bestaan kunt u zich wenden tot Safety-Lux voor het verkrijgen van verdere informatie.

 

Software die via downloaden beschikbaar wordt gemaakt via deze website is te allen tijde gelicentieerd en onderworpen aan de voorwaarden met betrekking tot de van toepassing zijnde licentieovereenkomst.

 

Tenzij anders aangegeven is de software uitsluitend beschikbaar gesteld voor eindgebruikers en ieder verder kopiëren, reproduceren of verdere verspreiding van deze software is absoluut verboden.

 

GARANTIES, indien van toepassing, met betrekking tot bedoelde software zullen slechts van toepassing zijn als daarover expliciet melding wordt gemaakt.

 

Safety-Lux verklaart hierbij uitdrukkelijk dat alle verdere verantwoordelijkheid en/of garanties in welke vorm dan ook expliciet, dan wel impliciet zelfs met betrekking tot garanties betreffende de verkoopbaarheid, geschiktheid voor bepaald gebruik of schending met betrekking tot het gebruiken van die software wordt uitgesloten.

 

Persoonlijke informatie verschaft of verkregen door of in verband met het gebruik van deze website zal door Safety-Lux op discrete wijze worden gebruikt.

 

Safety-Lux is een geregistreerde handelsnaam van Safety-Lux B.V. Deze gebruiksvoorwaarden zijn opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het Nederlands recht en op deze gebruiksvoorwaarden is met uitsluiting van andere rechtstelsels het Nederlandse recht van toepassing.

 

De gebruiker accepteert dat alle vorderingen voortvloeiend uit of verband houdend met deze algemene voorwaarden met uitsluiting van alle andere fora uitsluitend zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, met dien verstande dat deze exclusiviteit niet noodzakelijkerwijs van toepassing behoeft te zijn op door of vanwege Safety-Lux zelf geïnitieerde rechtsvorderingen.

Mocht u vragen dan wel klachten met betrekking tot het gebruik van deze website hebben verzoeken wij u met Safety-Lux contact op te nemen.

preloader